วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การตลาดตอนที่ 53 ทักษะด้านการจัดการการขายที่ทรงคุณภาพ

เรื่อง ทักษะด้านการจัดการการขายที่ทรงคุณภาพ

ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านงานของผู้จัดการการขายนั้นมีลักษณะหลากหลาย และซับซ้อน รวมทั้งยังต้องการทักษะมากมาย  ถึงแม้ว่านักทฤษฎีการจัดการได้เสนอทักษะต่างๆ  มากมายก็ตาม แต่ทักษะที่จำเป็นในการวางแผน  การฝึกอบรม การชักจูงใจและการควบคุมสามารถสรุปโดยย่อได้เป็น 3 ประเภทหลักคือ ความคิดเห็นและการตัดสินใจ คน และเรื่องทางเทคนิค ดังที่ได้อธิบายไว้ในภาพ กล่าวคือ ผู้จัดการจำเป็นต้องใช้ทักษะทุกอย่างแต่ด้วยปริมาณที่แตกต่างกันตามระดับสายชั้น


ทักษะด้านความคิดเห็นและการตัดสินใจ (Conceptual and Decision Skills)
                ทักษะด้านความคิดเห็นและการตัดสินใจ (Conceptual And Decision Skills) นี้หมายถึง ความสามารถด้านการรับรู้ในการที่จะมององค์กรโดยรวมทั้งหมดทุกส่วนรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ในองค์กรนี้ ทักษะด้านความคิดเห็นจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการวางแผนและการใช้ความคิดของผู้จัดการ ความสามารถที่พูดถึงนี้ ได้แก่ การรู้ว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มควรจะอยู่ส่วนใดขององค์กร และองค์กรควรแทรกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมและชุมชนได้อย่างไร มันหมายถึงการใช้ความคิดอย่างแยบยล หมายถึง การใช้ทัศนะในระยะยาวและกว้างไกล
ทักษะกับคน (People Skills)
                ทักษะกับคน (People Skills) เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้จัดการในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ทำงานผ่านคนอื่นๆ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ทักษะนี้แสดงถึงวิธีการที่ผู้จัดการใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ รวมทั้งความสามารถในการ จูงใจ อำนวยความสะดวก ประสาน นำ สื่อสาร และแก้ไขข้อขัดแย้ง
                ผู้จัดการจะใช้เวลากว่าครึ่งไปกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และเนื่องจากว่าผู้จัดการจำเป็นต้องมีการติดต่อระหว่างบุคคล ฉะนั้นผู้จัดการจะต้องพัฒนาความสามารถของตนในการชักนำจูงใจ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้คนที่อยู่รอบตัว  ความสามารถในการเข้ากันได้กับคนทุกประเภทและความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จทางอาชีพการจัดการ  ทักษะนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในทุกระดับและทุกส่วนขององค์กรการขาย
ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills)
                ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือวิธีการบางอย่างได้ ทักษะนี้หมายถึง ความเชี่ยวชาญในวิธีการ เทคนิค และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่บางอย่าง เช่น การขาย การฝึกอบรม และการคัดพนักงานเข้ามาใหม่ นอกจากนี้ทักษะทางเทคนิคยังหมายถึง ความรู้เฉพาะด้าน ความสามารถในการวิเคราะห์ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ รวมถึงเทคนิคในการแก้ไขปัญหาในสาขาบางอย่างได้ 
                ทักษะทางเทคนิคเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับองค์กรในระดับล่างลงไป  ผู้จัดการทั้งหลายมักได้รับการเลื่อนตำแหน่งในงานการจัดการงานแรกจากการที่พวกเขามีความสามารถใช้ทักษะทางเทคนิคได้  อย่างไรก็ตาม ทักษะทางเทคนิคมีความสำคัญน้อยกว่าทักษะด้านความคิดเห็นและทักษะด้านคนขณะที่ผู้จัดการมีการขยับขึ้นตามสายชั้นดังนั้นหากเราทราบแล้วคงทำให้เราสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
สนใจข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติม ค้นหาข้อมูลได้ที่ www.dollarsrich.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น